Rezumat

În anul 2014 subsidiaritatea a reprezentat un subiect important în cadrul UE. Jean Claude Juncker a declarat că subsidiaritatea și proporționalitatea reprezintă orientările principale pentru Comisia Regiunilor, considerând că statele trebuie să acționeze in chestiunile în care sunt îndreptățite de la nivel local, național sau regional, și nu Uniunea Europeană.

Cel de-al cincilea Raport Anual al Subsidiarității are două scopuri principale: să accentueze subsidiaritatea Comitetului Regiunilor în monitorizarea activităților desfășurate în timpul anului și să ofere o imagine de ansamblu în ceea  ce privește activitățile importante legate de subsidiaritate.

Raportul prezintă Programul de Lucru al Subsidiarității pentru anul 2014 care a fost pregătit și adoptat de Comitetul Regiunilor în 29 ianuarie 2014. În cadrul acestuia, este revizuită legislația pentru aer curat, Grupul de experți concluzionând că aceasta respectă principiul subsidiarității. De asemenea, s-a constat că poluarea atmosferică este o problemă transnațională care trebuie rezolvată la nivel european.

În ceea ce privește revizuirea legislației privind producția organică, s-a realizat o  consultare cu Grupul de experți privind subsidiaritatea și Rețeaua de monitorizare a subsidiarității (RMS) cu privire la chestiuni legate de subsidiaritate și proporționalitate, în paralel cu perioada de opt săptămâni de alertă timpurie (23 mai-30 iulie 2014). Majoritatea s-au opus eliminării posibilității ca statele membre să acorde derogări de la normele privind producția ecologică și și-au exprimat preocupările din punctul de vedere al subsidiarității. În ceea ce priveşte proporţionalitatea, au considerat că propunerea merge prea departe, întrucât există și alte căi care sunt mai puțin restrictive în atingerea obiectivelor urmărite.

Revizuirea legislației în domeniul deșeurilor  a fost de mare interes pentru Comitetul Regiunilor întrucât în majoritatea statelor membre, autoritățile locale și regionale sunt responsabile cu punerea în aplicare a legislației UE privind deșeurile. O consultare a Grupului de experți privind subsidiaritatea și a Rețelei de monitorizare a subsidiarității a arătat că majoritatea respondenților nu văd probleme de subsidiaritate care să decurgă din noile obiective ale UE în materie de deșeuri. Cu toate acestea, o serie de respondenți și-au exprimat îngrijorarea cu privire la proporționalitate, punând sub semnul întrebării fezabilitatea noilor obiective în materie de deșeuri și evidențiind diferitele niveluri de îndeplinire a actualelor obiective în materie de deșeuri în întreaga UE. 

La 31 ianuarie 2014, CoR a adoptat Regulamentul de procedură revizuit  în conformitate cu articolul 306 alineatul (2) din TFUE. Versiunea revizuită include modificări importante, și anume obligația de a include în avizele privind propunerile legislative o evaluare a inițiativei în cauză cu privire la principiile subsidiarității și proporționalității , nu numai o simplă trimitere la aceste principii.

Trei din cele 14 avize CoR emise cu privire la propuneri legislative în 2014 au stârnit motive de îngrijorare în acest sens. Aceste avize se referă la inițiativele privind:

– Parchetul European (EPPO) – avizul a susținut că trebuie luată în considerare în mod corespunzător dimensiunea subnațională atunci când se evaluează suficiența măsurilor luate de statele membre, întrucât principiul subsidiarității face diferența între nivelurile central, regional și local;

– Platforma europeană pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate – avizul a exprimat rezerve cu privire la conformitatea caracterului obligatoriu al propunerii cu principiul subsidiarității;

– Schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu banane și cu lapte – avizul propune să se ia măsuri la nivel de stat membru și face apel la statele membre să implice autoritățile locale și regionale.

La 11 iunie 2014 a avut loc un atelier pe tema „Monitorizarea subsidiarităţii examinată: mai multă, mai puțină sau diferită?” , care a reunit actori interesați de la nivelul UE și din rândul autorităţilor naţionale şi regionale, pentru a monitoriza mesajele-cheie ale celei de-a 6-a ediții a Forumului interinstituțional al subsidiarității, desfăşurate în decembrie 2013, la Berlin, și pentru a explora noi abordări și soluții pentru monitorizarea eficientă a subsidiarităţii.

În ceea ce privește promovarea unei culturi a subsidiarității și schimbul de informații cu organizațiile partenere, CoR și-a aprofundat cooperarea cu Conferința Adunărilor Legislative Regionale Europene (CALRE), care și-a adaptat activitățile de monitorizare a subsidiarității la programul de lucru al CoR privind subsidiaritatea și care consideră CoR drept principala cale de transmitere a mesajelor privind subsidiaritatea la nivelul UE.

În cele din urmă, eforturile de a stabili relații mai apropiate cu parlamentele naţionale s-au realizat printr-o invitație adresată CoR să-și prezinte activităţile de monitorizare a subsidiarităţii în cadrul unei reuniuni în iulie și au stimulat participarea reprezentanţilor parlamentelor naţionale la evenimentele CoR. A existat o strânsă colaborare cu Comisia Europeană și Parlamentul European, iar rapoartele de consultare privind subsidiaritatea au fost trimise unităților relevante ale acestora.

Comitetul Regiunilor este determinat să își îndeplinească responsabilitățile specifice în domeniul monitorizării subsidiarității în temeiul Tratatului de la Lisabona, și, prin urmare, continuă eforturile de a asigura punerea efectivă în aplicare a principiului subsidiarității și de a contribui la crearea unei culturi a subsidiarității în cadrul UE. CoR constată cu satisfacție că monitorizarea subsidiarității beneficiază de tot mai multă atenție în cadrul dezbaterilor interinstituționale și că noua Comisie Europeană pune un accent deosebit pe subsidiaritate.

Cu toate acestea, CoR consideră că este necesar să se scoată și mai mult în evidență importanța monitorizării subsidiarității și să aibă loc un schimb de informații și de experiențe în acest context.

Documentul întreg poate fi accesat AICI în limba engleză.